November 2010

Världens första moderna spårbilssystem har öppnat i Masdar

Inom Masdar rullar nu spårbilar med reguljär trafik. Masdar är en ny stad i arabemiratet Abu Dhabi, som nu byggs för ca 40.000 invånare. Masdar-projektet genomsyras av ambitionen att bli en prototyp för morgondagens koldioxidneutrala städer, och då är transporter en nyckelfaktor för att reducera emissionerna, varför man inte accepterar fossil-drivna fordon. ”The quality of air will be better than any street in the Gulf and in the world, and that alone will bring you safety, health and happiness”, säger Kaled Awad, director Masdar Project.

I Masdar kombinerar man antik teknologi med den senaste tekniken. Stadsplanen är lagd enligt gammal sed med korta smala gränder för att hindra att sol och varma ökenvindar når gatunivån. Solceller förser staden med energi. Till staden kan man komma med pendeltåg eller med bil – och då parkerar man i P-husen som nu byggs i stadens periferi. Inom staden sker alla transporter med el-drivna fordon.

Spårbilsbanorna ligger under gatuplan i Masdar. Tre olika vagntyper finns: för godstransport, för normal persontransport och en lyxigare variant för prinsar och prinsessor. Spårbilar är automatiska förarlösa små fordon som går på egen bana med stationer på sidospår. Spårbilar, eller spårtaxi som de också kallas, är anropsstyrda och går direkt till destinationen utan mellanstopp eller tidtabell.

Den första etappen, som öppnade för reguljär trafik den 28 november, är en ca 2 km lång spårbilsbana vilket förbinder olika delar av stadens universitet med ett P-hus. Totalt har etappen fem stationer, två för persontrafik och tre för gods, som betjänas med tio vagnar för passagerare och tre godsvagnar. I sju dagar i veckan, 18 timmar per dag (kl 06-24) trafikerar spårbilssystemet Masdar Institute of Technology. Driften sköts av den holländska spårbilsleverantören 2GetThere, med stöd av SMRT (Singapore Mass Rapid Transit).

Spårbilsstation Heathrow PRT Världens andra moderna spårbilssystem planeras att öppna för passagerartrafik efter julhelgerna på storflygplatsen Heathrow, London. En första etapp, mellan terminal 5 och en P-plats, har varit öppen under november för de anställda på Heathrow. Testerna har utfallit bra, med en 99 % teknisk tillförlitlighet, och där de resande till 97 % bedömde resandekvaliteten till ”A”, enligt BAA och spårbilsleverantören ULTra.

Av Magnus Hunhammar

Omställningsgruppen i Sigtuna kommun inbjuder till viktigt seminarium - Stadsbyggnad och trafik i ett uthålligt samhälle

Lördagen den 20 november 2010 kl 10.00 – 16.00 (kaffe från 09.30) i Forum, Stockholmsvägen 25 i Märsta. (Vägbeskrivning nedan) 

 

Sigtuna kommun, som samhället i övrigt, står inför den allt mer akuta utmaningen att ställa om till ekologisk och social uthållighet. Uthållighet har sin grund i samhällsplanering – hur man planerar ”staden”, hur man utnyttjar marken, hur man bygger för livskvalitet och hur man samplanerar bebyggelse och trafik. Syftet är att öka medvetandet om att dagens beslut påverkar samhällets uthållighet och kommande generationers förutsättningar i decennier och sekler. Så är det i Sigtuna kommun och i alla andra kommuner.

 

Alla är välkomna!

 

Programpunkter 

  • Inlägg från insiktsfulla presentatörer som ger deltagarna i eftermiddagens samtal i självvalda grupper relevant information.
  • Hur bygga för människor?  Hur och var bygga ett uthålligt samhälle?  Vilka transportmedel är ”hållbara”?  Spårbil? Framtidens bilar?  Arlandas roll? O s v 

 

Föredragshållare
Per Berg, prof. SLU
Lena Steffner arkitekt SAR/MSA, Tekn. Dr.
Stella Fare, trafikpolitiker och ledamot SLs styrelse
Per Hultén, arkitekt, tekn. dr KTH
Hans Lindqvist, ordförande KOMPASS (nätverket för spårbil)
Fredrik Jaresved, hållbarhetschef Swedavia (fd LFV)
Björn Sylvén, trafikkonsult och journalist
Göran Tegnér, WSP, konsult i bl.a spårbilsfrågor 

 

Efter föredragningarna vidtar ”Öppet forum”. Av presentatörernas inspel bildas ”underteman” kring arbetsgrupper styrda av deltagarnas intresse.

 

Sammanhållande
Lars Wedén, Omställningsgruppen i Sigtuna

 

Arrangör
Omställningsgruppen i Sigtuna (www.omstallningsgruppenisigtuna.se)

 

Sponsor
Leader Upplandsbygd

 

Seminariet är gratis för deltagarna.

 

Morgonkaffe, enkel lunch med ärtsoppa (vegetarisk soppa valfri) samt eftermiddagskaffe serveras utan kostnad.

 

Vägbeskrivning: http://kartor.eniro.se/m/ID9PM (ca 15 min promenad från Märsta Stn)

 

Anmälan till l.weden@telia.com 

 

Svensk/Amerikanskt samarbete kring hållbara transportsystem

Den 27-29 oktober 2010 besökte en stor svensk delegation till den internationella spårbilskonferensen Podcar City i San José CA, USA. Delegationen bestod av ett 25-tal personer – bl.a. från näringsdepartementet, Trafikverket och en rad kommuner. De senare i samverkan i Nätverket KOMPASS.

I Washington den 30 september i år undertecknades ett bilateralt avtal (Memorandum of Cooperation), om Samarbete för ett långsiktigt hållbart transportsystem, mellan US Department of Transport och vårt svenska Näringsdepartement. Avtalet undertecknades av dåvarande statssekreteraren Leif Zetterberg och hans amerikanska kollega John D. Porcari.

- USA och Sverige har en lång tradition av bilateralt samarbete och de senaste åren har frågor om hållbar utveckling fått en alltmer framträdande roll i dessa relationer. Transportsektorn har varit bidragande orsak till klimatförändringarna, nu säkrar vi steg för steg att den också blir en självklar del av lösningen, säger avgående infrastrukturminister Åsa Torstensson. Ministern invigningstalade på förra Podcar City- konferensen, som hölls i Malmö samtidigt som FNs klimatförhandlingar ägde rum i Köpenhamn i december 2009.

Till Malmö kom även en amerikansk delegation, ledd av Rod Diridon, en tung rådgivare till Obama administrationen inom transport och miljö. Mr Diridon arbetar nu med höghastighetståg i USA, där man ser spårbilar som matarsystem till och från stationerna. Delegationen besökte även Näringsdepartementet för att diskutera samarbete om just spårbilar och snabbjärnvägar. Besöket har bidragit till det breda samarbetsavtal som nu har tecknats mellan länderna. Nu planerar departementen det närmare innehållet i samarbetet. Spårbilar kommer sannolikt att vara en del av detta.

- Samarbetsavtalet kommer mycket lägligt. I Sverige pågår en planering för en första pionjärbana för spårbilar. Trafikverket har utsett tre platser som speciellt intressanta, enligt dess projektledare Hans Rode. Det handlar om Uppsala, Södertälje och universitetsområdet i norra Stockholm. Avtalet underlättar de processer som nu står för dörren för att realisera en första pionjärbana, där utländsk medfinansiering är intressant och svenska industriella exportmöjligheter prioriteras.

- Det är självklart roligt för IST (Institute for Sustainable Transportation) som är initiativtagare till Podcar City konferenserna, som vartannat år har hållits i Sverige och vartannat år i USA. Vi såg tidigt potentialen av bilateralt samarbete kring moderna miljövänliga tranportmedel, som spårbilar, säger Christer Lindström IST, primus motor för San José-konferensen.

- Flera amerikanska städer planerar aktivt för spårbilar. I San José kommer vi att söka samarbetsformer med de amerikanska städer, som planerar för spårbilar, säger Hans Lindqvist, ordf. Nätverket KOMPASS. I vårt nätverk ingår 15 svenska kommuner, med sammanlagt nära en miljon medborgare. Det handlar om att skapa långsiktigt hållbara transportsystem som svarar mot de förväntningar som en allt mer globaliserad värld ställer. Sverige kan inte göra det arbetet på egen hand och därför välkomnar KOMPASS det nya samarbetsavtalet mellan USA och Sverige. Vi hoppas och tror att spårbilar kommer att ingå som en del i det kommande samarbetet.

Follow that Pod Car on World Business

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.