Medlemslogin

Nyhetsbrevet

Håll dig informerad, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Syndicate content

Botkyrka

BOTKYRKA

Niklas   Gladh Botkyrka

Med i nätverket sedan 2008.

Kontaktperson: Niklas Gladh (MP), kommunstyrelsen i Botkyrka.

Ur regeringens Dahlströmutredning 2009:
Pionjärbanor för spårbilar, Analys av aktuella förutsättningar

Botkyrka med 88 000 invånare är en geografiskt splittrad kommun som trafikmässigt kan sägas bestå av två delar med omkring 40 000 invånare vardera. Tunnelbanan försörjer den norra delen av kommunen bestående av stadsdelarna Fittja, Alby, Hallunda och Norsborg, där också E4 passerar, medan pendeltåget trafikförsörjer den södra delen bestående av Tumba och Tullinge.

Mellan den norra och södra delen saknas en kraftfull tvärförbindelse. Det finns viss busstrafik men turtätheten är gles. Som följd av detta har den södra delen dålig kontakt med den regionala kärnan Kungens Kurva och Skärholmen tillhörande Huddinge respektive Stockholms kommuner. Från den norra delen är förbindelsen dålig till Flemingsberg som är en annan viktig regional kärna i angränsande Huddinge kommun. Denna struktur har gett som konsekvens att kommunen funktionellt är tudelad. Ett exempel är att arbetskraft i den norra ”tunnelbanedelen” inte söker sig till arbetsplatser i ”pendeltågsdelen” trots att avståndet fågelvägen är kort.

Kommunen eftersträvar att bättre integrera de olika kommundelarna med varandra, inte minst för att bättre dra nytta av närheten till de regionala kärnorna Kungens Kurva/Skärholmen och Flemingsberg och den möjliga service och arbetsmarknad som dessa kan erbjuda. Nuvarande översiktsplan är från 2002 och kommunen har påbörjat en översyn av den. En klimatstrategi har antagits av kommunfullmäktige i juni 2009 med mål att kommunen som organisation år 2015 ska vara fossilbränslefri och år 2020 klimatneutral. Kommunen som helhet ska enligt målen vara fossilbränslefri år 2030 och vara klimatneutral år 2040. En minskning av klimatpåverkande utsläpp från persontransporter är en nyckelfråga för att uppnå målen.

Det finns mot denna bakgrund en politisk ambition att öka andelen resande med spårburen trafik. Bland annat diskuteras en förlängning av tunnelbanan från Norsborg till Tumba. Spårbilar ses av kommunens politiker och planerare som ett möjligt alternativ för att binda ihop kommunens norra och södra delar. Kommunen har utrett korridorer/stråk för snabbspårväg mellan Flemingsberg-Tullinge/Riksten samt Riksten-Tumba-Alby-Fittja. Spårbil kan i framtiden vara intressant som alternativ för delar av ovanstående sträckningar, anser kommunen.

Det finns ett blocköverskridande politiskt intresse i kommunen för att öka kunskapen om spårbilsystem och dess potential. Spårvägar diskuteras regionalt på Södertörn i form av den så kallade Snabbspårväg Syd mellan Älvsjö-Kungens kurva/Skärholmen-Flemingsberg.

I november 2007 fattade kommunstyrelsen beslut om att ta fram ett program för området Hågelby-Eriksberg. Familjen Lindgren (tidigare ägare av Gröna Lund i Stockholm) har planer på att anlägga en ”familjepark” i Hågelby med omnejd. En sådan attraktion kommer att utgöra ett populärt besöksmål och det kommer att krävas nya sätt att ta sig till och från området. I utredningsuppdraget ingår att undersöka möjligheten till spårbilar i området. Uppdraget omfattar även att hitta ett alternativt läge till Hågelbyleden.

Ett spårbilsystem är tänkt att koppla ihop den norra delen med den södra delen. Det finns ännu inga närmare planförslag eller kostnadsberäkningar för spårbilsnät. Kommunen har med fokus på den planerade exploateringen i Hågelby beställt underlag om resandet och hur det skulle påverkas av en spårbilbana. En första etapp för ett spårbilsnät skulle vara mellan Alby och Tumba förbi Hågelby.

I kommunens budget finns inga investeringsmedel för spårbilsnät. Kommunen är öppen för partnerskap med aktörer som kan gagnas av en spårbilsutveckling genom nya etableringslägen.

Kommunen har underlag för att göra 3D-animationer och på planerarsidan finns ett stort intresse för virtuell animering. I närtid finns problem att animera en förväntad utbyggnad av spårbilar eftersom detaljplaneringen inte är färdig.

Kommunen är medlem i spårbilsnätverket Kompass.

Byggt på samtal 8/5 med Lars Olson och Peter Nyberg i Botkyrka kommunalhus

 

Kompassmöten

KOMPASS årsmöte 2019

Tid och datum för KOMPASS årsstämma presenteras inom kort.

 

Internationellt

Konferenser:

2018 års internationella spårbilskonferens kommer att hållas i Gävle den 10-12 oktober. För mer information, kontakta magnus@sparbilar.se eller besök podcarcity.org

PODCAR CITY 2017

Info och presentationer Podcar City 2017: http://podcarcity.org/

Podcar City & Advanced Transit 2016

Info och presentationer Podcar City 2016: http://podcarcity.org/antwerp/

PCC9 - Silicon Valley

 

pcc8

Podcar City 8, Stockholm Arlanda

Mer information om talare, program och andra händelser hittar du på www.podcarcity.org/arlanda 

Videodokumentation hittar du här.